Področja

Novi koncepti stavb
Stavbe bodočnosti bodo fleksibilno zasnovane, izdelane po meri sodobnega človeka, za izpolnjevanje njegovih potreb in zahtev po zdravem bivanju in udobju ter v skladu z navadami globalizirane tehnološko-informacijske družbe.

Obnovljivi viri energije
Uvajanje obnovljivih virov za oskrbo stavb bo temeljilo na različnih virih in različnih tehnologijah. Medtem ko bodo sistemi na lesno biomaso smiselno postavljeni na obrobje mest, bodo bioplin in sončna energija v kombinaciji z uporabo toplotnih črpalk, zagotavljali okoljsko prijazno ter energetsko in ekonomsko učinkovito gretje, hlajenje in prezračevanje stavb.

Raba energije in vode v stavbah
Za zagotavljanje zdravega in energetsko ter ekonomsko učinkovitega udobja v prostorih se razvijajo nove rešitve na področju nižanja rabe energije ter učinkovitega prezračevanja, hlajenja in ogrevanja v stavbah.
Razvoj novih rešitev rabe in priprave vode v stavbah omogoča rabo že uporabljenih vod iz higienskih in pralnih postopkov za ponovne sanitarne potrebe. Prav tako se izkorišča odvečna toplota pri uporabljenih vodah za potrebe ogrevanja ali priprave vode za sanitarne potrebe.

Upravljanje zgradb
Zgradbe prihodnosti bodo opremljene z interaktivnimi sistemi, ki bodo edino preko usklajenih in povezanih sistemov upravljanja lahko ključno lahko prispevali k zmanjšanju rabe energije, vplivov na okolje ter na izboljšanje ugodja bivanja.
Informacijsko modeliranje zgradb (BIM)  pa dviguje ravni dela in končnih produktov vseh sodelujočih strok v gradbenem procesu.

Novi materiali
Materiali gradbeništva prihodnosti vključujejo posebne kompozitne materiale, napredne kovinske fasadne elemente, visokoodporne premaze za les in kovino ter materiele, ki so visoko gorljivo odporni ter zagotavljajo ustrezen nivo zračne prevodnosti stavbnega ovoja t.j. omogočajo "dihanje" stbve in s tem ustvarjajo idealne pogoje in klimo bivanja.

Reciklaža materialov
Gradbeništvo in gradbena indsutrija na splošno je dejavnost, ki ima velik vpliv na okolje. V prihodnosti bo nujno, da se negativne eksternalije gradbenega sektorja na okolje zmanjša - velik del tega bo mogoče doseči z reciklabilnostjo in ponovno uporabo gradbenih materialov (od betona, kovine, lesa, plastike itd.). 

»Life Cycle Assesment«
Uvajamo tehnologijo celostnega načrtovanja stavb z vidika energetske učinkovitosti  ob uporabi metodologij »Building Information Modeling - BIM« in z metodologijo vpliva na okolje v življenski dobi izdelka, »Life Cycle Assesment«.

Gradbene tehnologije
Gradbeništvo prihodnosti bo usmerjeno v fleksibilne oblike modularne gradnje, ki pa bodo vzele v zakup specifike okolja in problema s katerim se sooča gradbenik pri posameznem gradbenem projektu.

Novi poslovni modeli
Kriza slovenskega gradbeištva je pokazala na številne napake slovenskega gradbenega sektorja: predimenzioniranost kapacitet, prevelika osredotočenost na domači trg, neurejena razmerja med izvajalci in podizvajalci. Zavod TIGR uvaja nove, inovativne poslovne modele v slovensko gradbeništvo z namenom izogiba napakam v preteklosti in unovčenja bogatih tehnološko-zahtevnih in evropsko primerljivih referenc slovenskega gradbeništva. Novi poslovni modeli temeljijo na večjo orientiranost na projekte v tujini in predvsem na konkurenčno pozicioniranje slovenskih gradbenih podjetij v mednarodnih gradbenih konzorcijih, ki nastopajo na tretjih trgih (kot je to v primeru mednarodnega gradbenega konzorcija Feniks).