Aktualne novosti

Sortiraj: Novejše / Starejše

Zavod TIGR je organiziral delovno srečanje članov SRIP PSiDL

Objavljeno: 21.6.2020

V petek, 19. 6. 2020, je v organizaciji upravičenca ZTIGR SRIP PSiDL ob gradbišču stanovanjske soseske Novo Brdo v Ljubljani, Stanovanjskega sklada RS, potekalo srečanje članov SRIP PSiDL.

Prisotne je pozdravil g. Miloš Šturm, direktor ZTIGR, mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, Igor Milavec, direktor Združenja za les in pohištveno industrijo pri GZS ter mag. Matej Gajzer, direktor SRIP PSiDL. V nadaljevanju je člane z zanimivimi informacijami o gradnji seznanil g. Borut Hafner, vodja investicije, Stanovanjski sklad RS, g. Veljko Janjić, direktor Bexel Consulting pa je predstavil aktualno uporabo BIM za vodenje gradbišča.

Nadaljevanje srečanja je potekalo v gostišču Pečarič, kjer je mag. Matej Gajzer, direktor SRIP PSiDL orisal trenutno stanje Strategije pametne specializacije v Sloveniji, g. Friderik Knez, ZAG, pa je prisotnim predstavil ključne elemente Akcijskega načrta SRIP PSiDL za obdobje 2020 – 2023.

Srečanje se je nadaljevalo z zanimivo razpravo o vpeljavi BIM v prakso, zlasti na področju slovenske gradbene industrije.

V okviru novega programa Evropske Komisije, Horizon Europe, se vzpostavlja partnerstvo za raziskave

Objavljeno: 28.6.2020

Evropska Komisija za prihajajoč program Horizon Europe pripravlja podlage za nova javno-zasebna partnerstva. V enem izmed možnih partnerstev, Built4People, za katerega spodbuda je prišla s strani ECTP (European Construction, built environment and energy efficient building Technology Platform) in WGBC (World Green Building Council), gre za sodelovanje deležnikov na področju raziskav in inovacij v trajnostnem grajenem okolju s poudarkom na potrebah ljudi. Partnerstvo predvideva zagotovitev med-sektorske strukture, ki bo združevala javni in zasebni sektor in bo namenjena za ustvarjanje raziskovalnih in inovacijskih poti, temelječih na celostnem pogledu na grajeno okolje, ki naj bo trajnostno in naj prispeva k boljšemu življenju. V kolikor bo odobreno, bo partnerstvo Built4People implementirano v okviru programa Horizon Evrope (2021–2027).

Partnerstvo Built4People bo združevalo celotno vrednostno verigo za pospeševanje inovacij v grajenem okolju, in bo slonelo na aktivnem sodelovanju svojih partnerjev in evropski mreži inovacijskih grozdov. Na znanstvenem področju si bo partnerstvo prizadevalo ustvarjati celostne inovacije v smeri trajnostnosti, na ekonomskem bo delovalo v smeri revitalizacije sektorja skozi razogljičenje in tranzicijo v trajnostno družbo, na družbenem pa bo novo partnerstvo spodbujalo poti v trajne vedenjske spremembe za trajnostno bivanje.

Že jeseni 2019 so službe Evropske Komisije pozvale potencialne partnerje, naj izdelajo predloge za možna evropska partnerstva, opredeljena med strateškim načrtovanjem programa Horizon Europe. Potencialni partnerji so predloge razvili na podlagi skupnih smernic, ob upoštevanju začetnih konceptov, ki jih je predlagala Evropska Komisija, in povratnih informacij, ki so jih države članice prejele prehodno. Za področje grajenega okolja sta predlog skupaj s svojimi člani oblikovala ECTP in WGBC.

Nato je Evropska Komisija za področje grajenega okolja 12. decembra 2019 v Bruslju organizirala plenarno srečanje zainteresiranih strani, ki so se ga poleg predstavnikov ECTP in WGBC zainteresiranih deležnikov udeležili tudi predstavniki številnih generalnih direktoratov EK, ki partnerstvo močno podpirajo, DG ENER, DG CNECT, DG RTD, DG EMPL, DG EAC .... Na dogodku je bil predstavljen prvi osnutek predloga za partnerstvo. Dokument želi prispevati k nadaljnjemu sodelovanju, sinergijam in usklajevanju med kandidati za partnerstvo, pa tudi širše s povezanimi zainteresiranimi stranmi na področju raziskav in inovacij v EU in zunaj nje. Osnutek dokumenta za partnerstvo je bil na spletni strani Evropske komisije objavljen junija 2020.

Predlog za partnerstvo Built4People bo tako kot druge pobude ocenjeno glede na izbirna merila za evropska partnerstva. Končna odločitev bo, poleg izpolnjevanja meril in formalnih odločitev o evropskih partnerstvih, odvisna od napredka pri njihovi pripravi, povezanega s sprejetjem strateškega načrta ter delovnih programov. Ključni predpogoj je obstoj dogovorjene agende za partnerstvo, predvsem strateškega načrta za raziskave in inovacije. Začetek partnerstva je pogojen tudi s tem, da se partnerji uskladijo glede končnih, skupno določenih ciljev ter da namenijo sredstva za njihovo uresničitev.

Built4People, potencialno partnerstvo za raziskave in inovacije o trajnostnem grajenem okolju, s poudarkom na potrebah ljudi, namerava izkoristiti rezultate in razširiti obseg delovanja in cilje javno-zasebnega partnerstva EeB, delujočega v okviru ECTP, ki se s Horizon 2020 zaključuje.

Novica je povzeta po:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-built4people.pdf

https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-built-environment-research-and-innovation-partnership-under-horizon-europe-2019-dec-12_en

****
 

Zavod TIGR je kot upravičenec vstopil v 3. fazo izvajanja operacije SRIP PSiDL

Objavljeno: 09.8.2020

Zavod TIGR je upravičenec/partner v Strateškem razvojno inovacijskem partnerstvu na področju Pametne stavbe in doma z lesno verigo SRIP PSiDL.

Po uspešno pripravljeni vlogi na 3. fazo izvajanja operacije SRIP je prejel sklep o sofinanciranju aktivnosti tudi v 3. fazi izvajanja operacije. Tretja faza poteka od 27.3.2020 do 30.9.2022.

Operacijo sofinancirata EU Evropski sklad za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

****

Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Naprej